BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1822 TCT/NV2
V/v nộp thuế GTGT của Cty Thương mại Gia Lai

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Gia Lai
- Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 74/CT-TQD ngày 13/1/2003 của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc quản lý thu thuế đối với hình thức bán hàng lưu động tại địa phương khác, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật;

Trường hợp công ty Thương mại Gia Lai có bộ phận bán hàng lưu động tại tỉnh Kon Tum nhưng không đăng ký mã số thuế của đơn vị hạch toán phụ thuộc, không có trụ sở để giao dịch mua, bán mà sử dụng mã số thuế của Công ty thì bộ phận bán hàng lưu động phải kê khai, nộp thuế GTGT tại nơi bán hàng. Do bộ phận bán hàng lưu động không đủ điều kiện để được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào nên số thuế GTGT phải nộp bằng đúng số thuế GTGT đầu ra của hàng hoá bán ra (Số thuế GTGT phải nộp=giá bán hàng hoá chưa có thuế GTGT nhân (x) thuế suất), Công ty thương mại Gia Lai có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT của toàn Công ty theo quy định với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính, Số thuế GTGT bộ phận bán hàng lưu động đã nộp tại nơi bán hàng (tại Kon Tum) được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi công ty Thương mại Gia Lai kê khai nộp thuế GTGT tại trụ sở chính.Việc khấu trừ số thuế GTGT đầu vào được thực hiện tại trụ sở chính của Công ty căn cứ vào hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT.

Việc thực hiện thu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp đối với bộ phận bán hàng lưu động và việc kê khai khấu trừ số thuế GTGT đã nộp tại Kon Tum theo Bảng kê như cục Thuế tỉnh Kon Tum và Cục thuế tỉnh Gia Lai đang thực hiện không đúng quy định.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Gia Lai, Cục thuế tỉnh Kon Tum hướng dẫn, kiểm tra việc kê khai, nộp thuế GTGT của Công ty thương mại Gia Lai theo tinh thần trên./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc