BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1823/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011
Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
Thực hiện chỉ đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP về các giải pháp cấp bách hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, các học viện, các trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp tiến hành sơ kết theo các nội dung sau:
1. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Chỉ thị 52/2007/CT-BGDĐT về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục; Kế hoạch liên tịch số 9337/KHLT /BGDĐT-BCA-BGTVT-TWĐTN-ĐTHVN về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xử lý các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên).
2. Đánh giá kết quả thực hiện: những mặt đạt được, những hạn chế, sự chuyển biến và những tồn tại trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông của học sinh, sinh viên (so sánh các năm 2008, 2009, 2010 với các năm 2006, 2007 chưa có Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ).
3. Bài học kinh nghiệm.
4. Kiến nghị, đề xuất giải pháp mới về công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên nói riêng và việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói chung trong giai đoạn tiếp theo.
Báo cáo sơ kết đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên, 49 Đại Cổ Việt, Hà Nội, email: [email protected]) trước ngày 30/4/2011.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBATGTQG (để b/c);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý