BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1823/LĐTBXH-TL
V/v xác định quỹ tiền lương của công ty TNHH một thành viên

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH một thành viên cảng bến nghé
(Đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q.7 TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 111/CV-CBN ngày 04/5/2007 của Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Đối với Cảng Bến Nghé, năm 2006 là năm đầu tiên được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, tách riêng quỹ tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc với quỹ tiền lương của người lao động. Mặt khác là năm Công ty vừa áp dụng cơ chế quản lý tiền lương theo quy định tại Thông tư số 09/2002/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2002 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, vừa vận dụng các quy định tại Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xác định quỹ tiền lương kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. Vì vậy, Công ty cần báo cáo với đại diện chủ sở hữu và cơ quan có liên quan xem xét mối quan hệ giữa mức tăng năng suất lao động và mức tăng tiền lương bình quân cho phù hợp với đặc điểm nêu trên. Do không đồng nhất về mặt bằng tiền lương nên đề nghị có thể tạm thời chưa xét đến mối quan hệ này, mà xem xét đến điều kiện tiền lương và hiệu quả, nếu hiệu quả tăng thì tiền lương không thấp hơn so với thực hiện năm trước liền kề để làm cơ sở xác định quỹ tiền lương năm 2006 của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty. Từ năm 2007, Công ty phải thực hiện theo quy định chung của Nhà nước.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé được biết.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TLTC

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNGPhạm Minh Huân