BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1823 TCT/CƠ Sở
V/v miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 427/CT-NVT ngày 11/4/2003 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về ưu đãi đối với các doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty Cổ phần:

Khoản 1, Điều 13, Mục II Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/2/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần qui định: “Trường hợp doanh nghiệp Nhà nước không đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo qui định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước thì giảm 50% thuế Lợi tức (Thuế thu nhập doanh nghiệp) trong 2 năm liên tiếp kể từ sau khi chuyển sang hoạt động theo Luật Công ty”.

Nhưng tại Khoản 1, Điều 26, Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ thay thế Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/2/1998 của Chính phủ nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 5/7/2002 quy định doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần “được ưu đãi về thuế theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước như đối với doanh nghiệp thành lập mới mà không cần phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”. Như vậy, từ khi Nghị định số 64/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phẩn nếu không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế theo quy định của Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì không còn được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tiếp kể từ khi chuyển sang Công ty Cổ phần.

Trường hợp doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá được thành lập trước ngày Nghị định số 64/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đang được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP thì vẫn tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại theo quy định của Nghị định số 44/1998/NĐ-CP .

2. Đối với các cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu được hưởng ưu đãi đầu tư nhưng không theo dõi hạch toán riêng được hưởng phần thu nhập tăng thêm thì vẫn được hưởng thuế suất ưu đãi đối với phần thu nhập tăng thêm của dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, được xác định theo Điểm 1.32, Mục II, Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn, giảm thuế theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ qui định tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc