BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
------------------
V/v: báo cáo tình hình tiền lương, thu nhập tại các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:
- Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty hạng đặc biệt.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại công văn số 3552/VPCP-KTTH ngày 01/6/2011 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình tiền lương, thu nhập tại các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và Tổng công ty hạng đặc biệt:
1. Báo cáo tình hình tiền lương, thu nhập có tính chất lương theo kế hoạch và thực hiện năm 2008, 2009, 2010 và năm 2011 của các chức danh lãnh đạo (Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát, Trưởng/phó trưởng phòng, ban) gắn với hiệu quả kinh doanh của các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước độc lập, công ty con của Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước theo Biểu mẫu số 1 và Biểu mẫu số 2 kèm theo.
2. Đánh giá sơ bộ những mặt được, mặt chưa được và kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế quản lý tiền lương, thu nhập đối với các chức danh lãnh đạo Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước độc lập, công ty con của Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.
Do thời gian gấp, đề nghị các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty hạng đặc biệt rà soát, tổng hợp số liệu và gửi báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/6/2011 (đồng thời gửi qua số fax: 043.9386139 hoặc địa chỉ email: [email protected]) để kịp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, Vụ LĐTL (3).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân