BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1824/TCHQ-GSQL
V/v TTHQ đối với hàng viện trợ

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2006

Kính gửi: Cụchải quan Cần Thơ

Trả lời văn bản số 334/HQCT-NV ngày 05/04/2006của Cục Hải quan Cần Thơ về thủ tục nhập khẩu chuyển cửa khẩu đối với hàng việntrợ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hàng hoá nhập khẩu được chuyển cửa khẩu được quyđịnh tại khoản 3, Điều 18, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 củaChính phủ. Theo đó, nếu hàng hoá nhập khẩu không thuộc đối tượng qui định tạiđiều này thì không được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu, kể cả hàng viện trợ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan CầnThơ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (03b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An