BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1824/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm khuôn tạo thân giầy

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổng cục Thuế nhận được công văncủa một số doanh nghiệp và Cục thuế địa phương đề nghị hướng dẫn vướng mắc vềthuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm khuôn tạo thân giầy. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.22, Mục II, phần BThông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếGTGT.

Căn cứ điểm 2.22, Mục II, phần BThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: “Khuôn đúc các loại baogồm các loại khuôn dùng làm công cụ để sản xuất ra các sản phẩm hàng hoá đượctạo hình bằng khuôn như khuôn đúc các chi tiết máy, khuôn để sản xuất các loạiống” áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Theo các hướng dẫn trên, sảnphẩm khuôn tạo thân giầy không phân biệt chất liệu làm khuôn, thuộc diện chịuthuế GTGT với thuế suất 5%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cụcthuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và hướng dẫn các cơ sởkinh doanh thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC;
- Công ty TNHH Ánh Vàng;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương