BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1825/BNN-KHCN
V/v cơ chế chính sách triển khai Điều lệ sáng kiến.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Tài chính.

Thực hiện Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính Phủ ban hành Điều lệ sángkiến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xem xét để công nhận một sốsáng kiến áp dụng trong đầu tư xây dựng công trình. Sáng kiến đề nghị công nhậnlà giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng cho công trình do Nhà nước đầu tưkinh phí và quản lý. Tuy nhiên, do Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn chi tiết thihành các quy định về tài chính như Nghị định số 13/2012/NĐ-CP (khoản 4 Điều16), nên đến nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn chưa triển khai.

Để khuyến khích phong trào thi đualao động sáng tạo và đảm bảo việc áp dụng đúng quy định hiện hành, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị quý Bộ có hướng dẫn rõ hơn về nguồn kinhphí để chi trả cho hoạt động sáng kiến (gồm chi phí để tạo ra và áp dụng sángkiến, trả thù lao, trả thưởng cho tác giả sáng kiến và những người tham gia tổchức áp dụng sáng kiến lần đầu) đối với trường hợp công trình được đầu tư bằngnguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn mong nhận được ý kiến hướng dẫn của quý Bộ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN (06 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu