BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1825/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK, phương tiện XNC tại cảng thuỷ nội địa Bảo Mai

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 289/HQĐT-NV ngày 30/03/2009 của Cục Hảiquan tỉnh Đồng Tháp về việc nêu tại trích yếu; tiếp theo công văn số 1570/TCHQ-GSQL ngày 24/03/2009 của Tổng cục Hải quan, nay Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

1) Địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa (quy định tạiđiểm b, khoản 1, Điều 4 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chínhphủ và điểm I.1, mục 4 Thông tư số 125/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tàichính) và hệ thống cảng nội địa (quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số154/2005/NĐ-CP ) không bao gồm cảng thủy nội địa.

Cảng thủy nội địa được điều chỉnh tại Luật Giao thông đườngthủy nội địa, Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫnchi tiết thi hành một số điều Luật Giao thông đường thủy nội địa, Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ Giao thông vận tải về quy chế quản lýcảng, bến thủy nội địa.

Do vậy, cảng thuỷ nội địa Bảo Mai được thành lập theo Quyếtđịnh số 34/QĐ-BGTVT ngày 05/01/2009 của Bộ giao thông vận tải không bị điềuchỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 154/2005/NĐ-CP

2) Theo nội dung nêu trên, Bộ Tài chính không quy định điềukiện và quyết định thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng thuỷ nộiđịa Bảo Mai.

3) Công văn này là bộ phận không tách rời nội dung công vănsố 1570/TCHQ-GSQL ngày 24/03/2009 của Tổng cục Hải quan dẫn trên.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp thực hiện nội dung chỉđạo trên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh