BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1826 BKH/CK
V/v phương án cấp tín dụng bằng hàng hoá của Việt Nam cho Lào

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Thương mại

Bộ Thương mại có công văn số 858/TM-CATBD ngày 7 tháng 3 năm 2003 đề nghị góp ý kiến về việc triển khai phương án cấp tín dụng bằng hàng hoá cho Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Cơ bản nhất trí với đề xuất của Bộ Thương mại trình Thủ tướng Chính phủ về phương án cấp tín dụng bằng hàng hoá cho Lào, về nội dung cụ thể, đề nghị Bộ Thương mại cần làm rõ:

- Cơ chế phối hợp và quản lý hoàn trả nợ giữa các cơ quan liên quan hai Bên.

- Số lượng và giá trị hàng hoá thực hiện thí điểm năm 2003.

Về việc lựa chọn doanh nghiệp tham gia thực hiện cấp tín dụng hàng hoá cho Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 8045 BKH/CK, ngày 18/12/2002. Đề nghị Bộ Thương mại nghiên cứu và tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

KT BỘ TRƯỞNG
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THỨ TRƯỞNG
Trần Đình Khiển