BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 1826/TCT-KK
V/v: Hoàn thuế cho dự án đầu tư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế
Trả lời công văn số 4785/CT-KK &KTT ngày 24/7/2013 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hoàn thuế cho dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 1(d), Khoản 3(a) Điều 9, Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ:
+ Khoản 1(d) Điều 9: “Đối với loại thuế khai theo tháng hoặc khai theo quý, kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý, kỳ tính thuế cuối cùng được tính từ ngày đầu tiên của tháng hoặc quý đến ngày kết thúc hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế...”.
+ Khoản 3(a) Điều 9: “Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế”.
+ Khoản 2 Điều 10: “Khai thuế giá trị gia tăng là loại khai thuế theo tháng và các trường hợp...”
Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;
Căn cứ các hướng dẫn trên: Đối với người nộp thuế đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ thì khai thuế GTGT theo tháng. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
Theo đó, trường hợp doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng 7 chậm nhất là ngày thứ hai mươi của tháng 8 nhưng ngày 15/7/2013 doanh nghiệp đã nộp tờ khai thuế GTGT tháng 7/2013, như vậy việc nộp tờ khai thuế GTGT tháng 7 của doanh nghiệp khi chưa kết thúc tháng phát sinh nghĩa vụ thuế (kỳ tính thuế tháng được tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày cuối cùng của tháng phát sinh nghĩa vụ thuế) là chưa đúng hướng dẫn tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

Đối với số thuế GTGT đầu vào lũy kế từ tháng 4 đến tháng 7/2013, doanh nghiệp chỉ được hoàn thuế đối với số thuế GTGT đã kê khai đúng quy định. Đối với số thuế GTGT đầu vào chưa đến kỳ kê khai doanh nghiệp tiếp tục kê khai, hoàn thuế vào các kỳ tính thuế tiếp theo theo đúng quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC (BTC);
- Vụ: PC2b, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK2b.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

>> Xem thêm:  Người có tên trong hộ khẩu liên quan gì đến việc bán đất ? Mua bán đất như thế nào là hợp pháp ?