THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1826/TTg-KTN
V/v Đề án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các KCN tỉnh Yên Bái.

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Yên Bái tại tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2009 và ý kiến củaBộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6829/BKH-QLKKT ngày 27 tháng 9 năm 2010 vềĐề án điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái vào Quy hoạch pháttriển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý điều chỉnh, bổ sung cáckhu công nghiệp của tỉnh Yên Bái tại Danh mục các khu công nghiệp ưu tiên thànhlập mới và mở rộng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theoQuyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ nhưsau:

a) Điều chỉnh mở rộng diện tích khucông nghiệp phía Nam Yên Bái từ 137,8 ha lên 400 ha.

b) Bổ sung các khu công nghiệpthành lập mới:

- Khu công nghiệp Minh Quân, diệntích 112 ha;

- Khu công nghiệp Âu Lâu, diện tích120 ha.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhYên Bái chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Tỉnh và các chủ đầu tư tiếp thu ý kiếncủa các Bộ, ngành liên quan để lập và thực hiện Dự án đầu tư các khu côngnghiệp nêu trên theo phương án phân kỳ đầu tư hợp lý, đảm bảo hiệu quả sử dụngđất, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;
- Ban QL các KCN tỉnh Yên Bái;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng