BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1827/TCHQ-KTTT
V/v GTT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1481/HQHP-TGTT ngày 12/3/2010 của Cục Hải quan Hải Phòng về việc khiếunại giá tính thuế mặt hàng ôtô Hyundai Tucson, Hyundai Sonata nhập khẩu theocác tờ khai số 13840/NKD /T03G ngày 27/8/2009; số 15667/NKD /T03G ngày22/09/2009; số 15668/NKD /T03G ngày 22/09/2009; số 15669/NKD /T03G ngày22/09/2009; số 16221/NKD /T03G ngày 29/09/2009; số 16224/NKD /T03G ngày29/09/2009 của Công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam. Về vấn đề này,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Khiếu nại tố cáosố 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của LuậtKhiếu nại, tố cáo số 26/2004/QH11 ngày 15/06/2004; số 58/2005/QH11 ngày29/11/2005;

- Căn cứ Nghị định 40/2007/NĐ-CPngày 16/03/2007 của Chính phủ; Căn cứ Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008của Bộ Tài chính về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất nhậpkhẩu, Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính; Quyết định 1636/QĐ-TCHQ ngày 17/8/2009 hướng dẫn việc kiểm tra, tham vấn, xác định trị giátính thuế.

Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng:

1. Thực hiện Quyết định giảiquyết khiếu nại lần 2 số 2839/QĐ-TCHQ ngày 29/12/2009 của Tổng cục trưởng Tổngcục Hải quan theo đó huỷ bỏ Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 2593/QĐ-GQKNngày 16/10/2009 của Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng về việc khiếu nại giátính thuế ôtô nhập khẩu của Công ty cổ phần ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam.

2. Căn cứ dữ liệu Tổng cục Hảiquan cung cấp tại Quyết định số 2839/QĐ-TCHQ ngày 29/12/2009, kết hợp với phântích các yếu tố biến động so với các trường hợp nhập khẩu thông thường khác nhưnhập khẩu với số lượng lớn, mua hàng theo điều kiện giá FOB sau đó tự thuê vậntải,... để xác định lại trị giá tính thuế các lô hàng ôtô nêu trên phù hợp vớithực tế, đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng