BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
Số: 1827/TCT-TNCN
V/v: chính sách thuế TNCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 4004/CT-TTHT ngày 12/5/2011 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc thuế thu nhập cá nhân với khoản bồi thường do Công ty kinh doanh bất động sản vi phạm hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà đã ký với cá nhân. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 3, Mục II, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân hướng dẫn khoản thu nhập chịu thuế:
“Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập nhận được từ hoạt động cho cơ sở sản xuất kinh doanh vay, mua cổ phần hoặc góp vốn sản xuất, kinh doanh dưới các hình thức:
3.1. Tiền lãi nhận được từ các hoạt động cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, nhóm cá nhân kinh doanh, cá nhân vay theo hợp đồng vay (trừ lãi tiền gửi nhận được từ ngân hàng, tổ chức tín dụng).
3.2. Lợi tức, cổ tức nhận được từ việc góp vốn cổ phần.
3.3. Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã .
3.4. Phần tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn (không bao gồm vốn gốc được nhận lại).
3.5. Thu nhập nhận được từ các khoản lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành (kể cả các tổ chức nước ngoài được phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam), trừ thu nhập từ lãi trái phiếu do Chính phủ Việt Nam phát hành.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về đường đi, lối đi duy nhất ? Điều kiện được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ?

3.6. Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng chế,...
3.7. Thu nhập từ cổ phiếu trả thay cổ tức.”
Căn cứ vào các hướng dẫn trên, trường hợp cá nhân ký hợp đồng với Công ty kinh doanh bất động sản để góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng và nhận quyền sử dụng đất, tại hợp đồng 2 bên có thoả thuận: trường hợp Công ty kinh doanh bất động sản đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải có trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ số tiền cá nhân đã nộp và bồi thường 20% trên tổng số tiền đã nhận của cá nhân. Nay 2 bên thanh lý hợp đồng và Công ty kinh doanh bất động sản bồi thường cho cá nhân, thực chất đây là tiền lãi Công ty kinh doanh bất động sản trả cho khoản vốn đã sử dụng của cá nhân. Vì vậy thu nhập cá nhân nhận được do Công ty kinh doanh bất động sản bồi thường là thu nhập từ đầu tư vốn và thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT) 2b;
- Lưu: VT, TNCN.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?