BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1828/LĐTBXH-LĐTL
V/v trả lương cho người lao động

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2011

Kínhgửi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Trả lời công vănsố 258/TTĐT-BĐ ngày 27/4/2011 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về việc trảlời công dân Trần Đức Đán hỏi về chế độ trả lương, Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy địnhtại Điều 15 Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thùlao, tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nướclàm chủ sở hữu thì việc trả lương cho viên chức quản lý công ty bao gồm Thànhviên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc, Giám đốc, PhóTổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên căn cứ vào quỹtiền lương kế hoạch của viên chức quản lý được xác định trên cơ sở tiền lươngtối thiểu của công ty (không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nướcquy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ để xâydựng đơn giá tiền lương) gắn với mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất,kinh doanh và trách nhiệm của từng người theo quy chế trả lương của công ty.Khi xây dựng quy chế trả lương của công ty phải có sự tham gia của Ban chấphành công đoàn cơ sở và có ý kiến chấp thuận của chủ sở hữu trước khi thực hiện.

2. Kế toántrưởng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữuđược xếp lương theo thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương theo Nghịđịnh số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và theo hạng công ty. Côngty được xếp hạng nào thì Kế toán trưởng được xếp lương tương ứng với hạng đó.Trường hợp Kế toán trưởng kiêm nhiệm trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụthì được xếp lương chức vụ Kế toán trưởng (không được hưởng phụ cấp trưởngphòng). Việc trả lương đối với Kế toán trưởng thực hiện theo quy chế trả lươngcủa công ty theo điểm 1 công văn này.

Trên đây là ýkiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, gửi quý cơ quan để trả lời bạnđọc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Trần Đức Đán, 38 Bà Triệu, Hà Nội;
- Thanh tra Bộ (Bộ phận một cửa);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào