BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1828/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc TNTX

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh.
(Đ/c: số 86 đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, TP. Hạ Long, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 17/XNK ngày18/02/2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh đề nghị xácnhận cho doanh nghiệp đã có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hoặc tạm nhập,tái xuất hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan xác nhận Công tyCổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh, mã số doanh nghiệp 5700473723, địachỉ tại số 86 đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnhQuảng Ninh đã có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và tạm nhập, tái xuất hàng hóa.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để QuýCông ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Bộ Công Thương (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải