BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN-------------------

Số: 1828/TCHQ-KTTT
V/v: Hạch toán chuyển loại hình nợ thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 11/HQLC ngày06/01/2010 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc nêu tại trích yếu. Sau khi xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong thời gian chờ sửa đổi Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày10/04/2006; Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày17/10/2007 của Bộ Tài chính cho phù hợp với các yêu cầu nghiệp vụ kế toán hải quan thực tế phát sinh;

Tiếp theo công văn số 4699/TCHQ-KTTT ngày19/09/2008 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn chuyển loại hình với nguyên vật liệu NSXXK;

Để xử lý số dư nợ tài khoản 314, dư có tài khoản 315 trong trường hợp không sử dụng tài khoản 335 theo sơ đồ 3.2.4 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10/04/2006 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm việc hạch toán kế toán đối với trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế tạm thu trước khi cơ quan Hải quan ra quyết định chuyển loại hình và không phát sinh việc hoàn thuế tạm thu cho doanh nghiệp như sau:

Việc cơ quan Hải quan ra quyết định chuyển loại hình nợ thuế không làm phát sinh thêm tờ khai mới. Theo quyết định chuyển loại hình, nợ thuế của người nộp thuế chuyển từ nợ tạm thu sang nợ chuyên thu. Công chức làm công tác kế toán chỉ cập nhật thêm tài khoản nợ thuế chuyên thu (thu ngân sách nhà nước) đối với tờ khai ban đầu.

Việc nộp thuế giá trị gia tăng, nộp tiền phạt chậm nộp thuế (nếu có) đối với tờ khai chuyển loại hình thực hiện theo quy định tại điểm b3, khoản 2, Điều 18 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày20/04/2009của Bộ Tài chính. Việc hạch toán kế toán đối với số thuế giá trị gia tăng, số tiền phạt chậm nộp phát sinh (nếu có) thực hiện theo sơ đồ 3.1.1 và 3.4.1 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày10/04/2006 của Bộ Tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế tạm thu, không phát sinh việc hoàn thuế tạm thu cho doanh nghiệp (không thực hiện các bút toán 1, 2, 4a, 4b, 5, 7 theo sơ đồ 3.2.4 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày10/04/2006 của Bộ Tài chính). Việc xử lý hạch toán kế toán, ra quyết định chuyển loại hình chia làm 2 trường hợp sau:

1. Trường hợp số tiền thuế tạm thu chưa được chuyển nộp ngân sách nhà nước:

>> Xem thêm:  Tranh chấp, khiếu nại tố cáo về đất đai và giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai

Trên quyết định chuyển loại hình cần ghi rõ: Chuyển nộp toàn bộ số thuế nhập khẩu đã tạm nộp............ đồng vào tài khoản thu ngân sách nhà nước số ........... của........ tại Kho bạc nhà nước............... để nộp số thuế nhập khẩu phải nộp của tờ khai chuyển loại hình.

Trên chương trình KT 559, kế toán chỉ cập nhật số phải thu ngân sách của tờ khai chuyển loại hình đối với số thuế giá trị gia tăng, số tiền phạt chậm nộp thuế, số thuế nhập khẩu phải nộp lớn hơn số thuế nhập khẩu đã tạm nộp vào số phải thu ngân sách của tờ khai chuyển loại hình (nếu có).

Kế toán chọn "Thuế tạm thu chuyển nộp ngân sách" khi hạch toán báo có của Kho bạc đối với khoản tạm thu đã chuyển nộp ngân sách theo quyết định chuyển loại hình.

2. Trường hợp số tiền thuế tạm thu đã được chuyển nộp ngân sách nhà nước, trước khi có quyết định chuyển loại hình:

Trên quyết định chuyển loại hình cần ghi rõ: Cơ quan Hải quan đã chuyển nộp toàn bộ số thuế nhập khẩu đã tạm nộp..... đồng vào tài khoản thu ngân sách nhà nước số...........; tại Kho bạc nhà nước..... để nộp số thuế nhập khẩu phải nộp của tờ khai chuyển loại hình theo chứng từ nộp ngân sách số ......./........ ngày ....... tháng ..... năm.........

Trên chương trình KT 559, kế toán chỉ tiếp tục cập nhật số thuế giá trị gia tăng, số tiền phạt chậm nộp thuế, số thuế nhập khẩu phải nộp lớn hơn số thuế nhập khẩu đã chuyển nộp ngân sách của tờ khai chuyển loại hình (nếu có).

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

>> Xem thêm:  Hồ sơ địa giới hành chính là gì? Cơ quan nhà nước nào có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp có tranh chấp về địa giới hành chính?