BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1828/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Tổng công ty SXĐTDVXNK Bình Định
(Địa chỉ: 198 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 195/TCT - TCKT ngày 24/4/2014 vàcông văn số 01/TCT - TCKT ngày 02/01/2014 của Tổng công ty SXĐTDVXNK Bình Định(Tổng công ty PISICO) về việc giải trình một số nội dung liên quan đếnquyết toán thuế TNDN năm 2012. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với chi phí trích khấu hao TSCĐ và lãi vay xây dựng nhà làm việcvăn phòng của Tổng công ty PISICO, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn tại công văn số 4353/TCT-CS ngày 12/12/2013.

Về chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đấtgắn với cơ sở hạ tầng, công trình kiến trúc trên đất của Tổng công ty PISICOthì Tổng cục Thuế hướng dẫn bổ sung như sau:

Căn cứ Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội khóa11 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày3/6/2008 của Quốc hội khóa 12 và các văn bản hướng dẫn thi hành, công văn số 4125/BTC - TCT ngày 23/3/2009 của Bộ Tài chính về việc thu thuế đối với hoạtđộng chuyển quyền thuê đất trong KCN, KCX, công văn số 13480/BTC - CST ngày23/9/2009 của Bộ Tài chính về việc thu nhập đối với hoạt động kinh doanh hạtầng KCN;trường hợp Tổng công ty PISICOcó dự án đầu tư phát triển hạ tầng KCN và được giao đất, cho thuê đất trước ngày 1/1/2009 để đầu tư xây dựng cơ sở hạtầng sau đó Tổng công ty PISICO thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng và cho cácdoanh nghiệp trong KCN thuê lại đất đã phát triển hạ tầng thì thu nhập từ hoạtđộng này là thu nhập từ hoạt động kinh doanh phát triển hạ tầng và được hưởngưu đãi thuế TNDN theo quy định.

Đối với các dự án của Tổng công ty PISICO được giao đất, cho thuê đấttừ ngày 1/1/2009 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sau đó Tổng công ty PISICOthực hiện đầu tư phát triển hạ tầng và cho các doanh nghiệp trong KCN thuê lạiđất đã phát triển hạ tầng thì thực hiện theo quy định tại Luật thuế TNDN số14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội khóa 12 và các văn bản hướng dẫn thihành.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty PISICO biết và thực hiện, đề nghịTổng công ty PISICO liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bình Định để được hướng dẫn thựchiện đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Định;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn