BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1828/TM-XNK
V/v xuất khẩu hàng dệt, may sang Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2002

Kính gửi: Công ty TNHH XNK và dịch vụ giao nhận hàng hóa Tất Thành (TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 45/CV /02 ngày 14 tháng 10 năm 2002 của Công ty TNHH XNK và dịch vụ giao nhận hàng hóa Tất Thành về việc chính sách xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ năm 2002, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1/ Hiện nay, hàng dệt may Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ không bị áp dụng hạn ngạch và Bộ Thương mại chưa có thông tin chính thức thời gian phía Hoa Kỳ sẽ áp đặt hạn ngạch. Để giúp các doanh nghiệp chủ động trong sản xuất, xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ, Bộ Thương mại sẽ có thông báo kịp thời khi có yêu cầu áp dụng hạn ngạch từ phía Hoa Kỳ.

2/ Đối với tất cả các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu dệt may sang thị trường Hoa Kỳ trong thời kỳ phi hạn ngạch sẽ được phân bổ hạn ngạch xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ khi có quy định áp dụng hạn ngạch theo quy chế của Chính phủ Việt Nam và có tính đến số lượng hàng các doanh nghiệp đã xuất khẩu (Past performance) sang thị trường Hoa Kỳ.

Các thông tin có liên quan đến xuất khẩu hàng dệt may, Bộ Thương mại sẽ thông báo thường xuyên trên báo Thương mại và địa chỉ Website của Bộ Thương mại () để doanh nghiệp theo dõi và thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Văn Đạo