BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18283/BTC-ĐT
V/v: hướng dẫn chính sách khuyến khích trả nợ trước hạn đối với các đối tượng mua nền giá cơ bản trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Sở Tài chính tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 1995/STC-ĐT ngày 11/10/2013 vềviệc hướng dẫn chính sách khuyến khích trả nợ trước hạn đối với các đối tượngmua nền giá cơ bản trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ; Bộ Tài chính có ý kiếnnhư sau:

Tại Thông tư liên tịch số 72/2002/TT-LT-TC-XD-NHNNngày 23/8/2002 của liên Bộ Tài chính, Xây dựng và Ngân hàng nhà nước Việt Namvề việc hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậmnền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long quy địnhthời hạn trả nợ và chính sách khuyến khích trả nợ sớm trước hạn như sau:

Số tiền được giảm

=

Số tiền trả chậm theo khế ước

x

4%

x

Số năm hộ dân trả trước thời hạn

Như vậy, thời hạn trả nợ sớm trước hạn được tính trònnăm, đồng thời số tiền giảm được tính dựa trên tổng số tiền trả chậm theo khếước; do đó, đối với các tháng chưa đủ 01 năm và khi các hộ dân trả 1/2số tiền, 1 phần theo giá trị khế ước hoặc trả nợ theo phân kỳ (20% theo giá trịkhế ước) thì không được tính giảm.

Đề nghị Sở Tài chính tỉnh An Giang căn cứ Thông tưliên tịch số 72/2002/TT-LT-TC-XD-NHNN ngày 23/8/2002 của liên Bộ Tài chính, Xâydựng và Ngân hàng nhà nước Việt Nam để tổ chức thực hiện.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Sở Tài chính tỉnhAn Giang biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
- Vụ TCNH: Vụ NSNN; Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ ĐT

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐẦU TƯ
Phạm Đức Hồng