TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1829/TXNK-QLN
V/v xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty CP đầu tư An Hoa.
(Số 78 Trần Phú, Ρ.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

Trả lời công văn số 06/AH-CV ngày10/09/2013 của Công ty CP đầu tư An Hoa về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóaXNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệutrên hệ thống KT559 ngày 23/10/2013 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thờiđiểm 9h53 phút ngày 23/10/2013, Công ty CP đầu tư An Hoa, MST: 4200681730 khôngcòn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhậpkhẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phốtrong thời gian 15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ,sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty. Trườnghợp xác định Công ty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và cáctrường hợp không phản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhậpkhẩu thì kịp thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạngnợ thuế của công ty; Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phốkhông thông báo về Tổng cục thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của côngty tại đơn vị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bảnnày, nếu Công ty đến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh,thành phố thì yêu cầu Công ty phải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quanđến hoạt động xuất nhập khẩu trước khi giải phóng hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30ngày kể từ ngày ký văn bản này với điều kiện Công ty có bản cam kết không cócác khoản nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tínhđến ngày ký văn bản này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty CP đầu tư An Hoa và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đượcbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Quản lý rủi ro (để phối hợp thực hiện);
- Địa chỉ nhận công văn trả lời: Số 78 Trần Phú, Ρ.Lộc Thọ, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
- Điện thoại: 058.524688;
- Lưu: VT, QLN (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn