BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18297/BTC-CST
V/v tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh sản phẩm vôi

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Hương Hải Group

Ngày 5/11/2015, Bộ Tài chính nhận được công văn số 256/2015/HHG ngày 26/10/2015 của Công ty TNHH Hương Hải Group đề nghị hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách đầu tư sản xuất và kinh doanh thương mại đối với các loại sản phẩm vôi và sau vôi. Trong 07 kiến nghị của Công ty, có 03 kiến nghị liên quan đến Bộ Tài chính là (i) quy định mức giá sàn cho sản phẩm vôi Việt Nam xuất khẩu đi các nước không thấp hơn 85USD/tấn sản phẩm; (ii) Yêu cầu các doanh nghiệp khai thác, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm vôi phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nhà nước về các loại thuế, phí liên quan đến tài nguyên và môi trường; (iii) Xem xét giảm thuế nhập khẩu các nguyên vật liệu đầu vào cũng như giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm vôi. Về các kiến nghị này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị quy định mức giá sàn cho sản phẩm vôi Việt Nam xuất khẩu:

- Điều XI Hiệp định chung về thuế quan và thương mại GATT quy định ngoài thuế, các khoản thu khác, các nước không được phép áp dụng các biện pháp cấm hay hạn chế xuất khẩu. Biện pháp quy định mức giá tối thiểu cho sản phẩm vôi Việt Nam Xuất khẩu có thể bị coi là biện pháp hạn chế xuất khẩu do làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm này.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan thì: “Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tỉnh đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo him quốc tế và phí vận tải quốc tế. Giá bán của hàng hóa tình đến cửa khẩu xuất giá ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp tương đương hợp đồng, hóa đơn thương mại và các chứng từ có liên quan của lô hàng phù hợp với hàng hóa thực xuấtkhẩu.”

Do đó, kiến nghị quy định mức giá sàn cho sản phẩm vôi Việt Nam xuất khẩu của Công ty là không phù hợp với cam kết quốc tế và pháp luật về trị giá Hải quan.

2. Về kiến nghị yêu cầu các doanh nghiệp khai thác, chế biến và xuất khẩu các sản phẩm vôi phải tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nhà nước về các loại thuế, phí liên quan đến tài nguyên và môi trường: Hàng năm, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đều tiến hành kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp nhằm đảm bảo các doanh nghiệp thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước về các loại thuế, phí.

3. Về kiến nghị xem xét giảm thuế nhập khẩu các nguyên vật liệu đầu vào cũng như giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm vôi:

- Về việc giảm thuế xuất khẩu vôi: Theo kiến nghị tại công văn số 256/2015/HHG, Công ty hiện đang gặp khó khăn về giá xuất khẩu do các cơ sở sản xuất vôi thủ công trong nước không mất nhiều chi phí sản xuất, thuế, phí nên có giá thành rẻ bằng một nửa giá bán của Công ty. Việc giảm thuế xuất khẩu đối với mặt hàng vôi sẽ được áp dụng chung, theo đó, các cơ sở sảnxuất vôi thủ công khi xuất khẩu cũng sẽ được áp dụng theo mức thuế suất giảm. Do đó, việc giảm thuế xuất khẩu sẽ không giải quyết được khó khăn mà Công ty đang gặp phải mà sẽ khuyến khích sản xuất vôi thủ công gây ô nhiễm môi trường và giảm thu ngân sách nhà nước. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Công ty thực hiện theo quy định hiện hành.

- Về việc giảm thuế nhập khẩu các nguyên vật liệu đầu vào: Nguyên liệu đầu vào sản xuất vôi là than đá, đá vôi, vôi cục, trong đó chỉ có mặt hàng than đá công ty phải nhập khẩu. Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩuưu đãi thì mặt hàng than đá thuộc nhóm 27.01 có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.

Bộ Tài chính trlời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo c
áo);
- Vụ Pháp chế; TCHQ;

-
Lưu: VT, CST (PXNK).(86)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy