BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 183 /BXD-VP
V/v: Tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Ngành Xây dựng

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Sở Xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương,
- Sở Quy hoạch kiến truc Hà Nội và thành phố Hồ Chí minh,
- Sở Tài Nguyên môi trường và nhà đất Hà Nội.
- Sở Giao thông công chính Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2008, ngànhXây dựng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của ngành Xây dựng (29/4/1958 -29/4/2008). Để ngày Lễ trọng đại của Ngành thật sự có ý nghĩa và là ngày vuikhông chỉ đối với toàn thể cán bộ, công chức, công nhân viên và lao động trongNgành, mà còn đối với đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước, Bộ Xây dựngđề nghị các sở địa phương thực hiện các công việc sau:

Tổ chức phát độngthi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Xâydựng Việt Nam với nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vịnhằm động viên, khích lệ cán bộ, công chức tự giác hăng hái thi đua học tập,công tác.

Tổ chức các hoạtđộng văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao hướng tới 50 năm ngày thành lập ngànhXây dựng.

Giới thiệu cáchoạt động và thành tích của đơn vị mình trên các phương tiện thông tin đạichúng: báo, truyền hình của địa phương và trên trang thông tin điện tử của đơnvị mình (nếu có).

Bộ Xây dựng đềnghị các sở địa phương tích cực hưởng ứng thực hiện để ngày truyền thống củaNgành có ý nghĩa thiết thực./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VP(01). A(136).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên