CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 183/CP-QHQT
V/v dự án thủy sản hợp tác với ACIAR, Ôxtrâylia

Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Thuỷ sản,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 561 BKH/KTĐN ngày 24 tháng 01 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung Thoả thuận bổ sung cho dự án “Phát triển nuôi trồng thuỷ sản hồ chứa vào Việt Nam” mã số ADP/2000/018 do Chính phủ Ôxtrâylia viện trợ không hoàn lại thông qua Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Ôxitrâylia (ACIAR). Phần kinh phí dành cho các hoạt động tại Việt Nam là 148.693 đô la Ôxtrâylia. Phần đóng góp của Việt Nam tương đương 42.806 đô la Ôxtrâylia do các cơ quan Việt Nam thực hiện dự án đảm nhận.

- Đồng ý lãnh đạo Bộ Thủy sản và Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Chính phủ ký Thoả thuận bổ sung nói trên với phía Ôxtrâylia. Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền quyết định.

- Bộ Thủy sản, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tiến hành các thủ tục phê duyệt dự án theo quy định hiện hành.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng