TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/CT-TTHT
V/v: thuế nhà thầu

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần Hiếu Đức
Địa chỉ: Phòng G-C,215 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1
Mã số thuế: 0304424956

Trảlời văn thư số 13-12-05 ngày 19/12/2013 của Công ty về thuế nhà thầu, Cục thuếTP có ý kiến như sau:

-Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thựchiện nghĩa thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại ViệtNam hoặc có thu nhập tại Việt Nam;

Trườnghợp Công ty ký hợp đồng với tổ chức nước ngoài để tư vấn chiến lược kinh doanhcho Công ty thì khi thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài Công ty phải khấutrừ thuế nhà thầu (thuế GTGT và thuế TNDN) kê khai nộp vào ngân sách Nhà nướcnhư sau:

+Thuế GTGT = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ (%) GTGT (50%) x Thuế suất thuếGTGT (10%).

+Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanhdoanh thu (5%).

Trườnghợp theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, doanh thu nhà thầu nước ngoài nhậnđược không bao gồm thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp thì doanh thu tính thuế GTGT,thuế TNDN được xác định theo khoản 1b Điều 12, khoản 1b Điều 13 Thông tư số60/2012/TT-BTC .

Cụcthuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Kiểm tra 4;
- P.PC;
- Lưu: TTHT;
3568/14 -KD

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga