TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/GSQL-TH
V/v ủy quyền trong hợp đồng thuê kho ngoại quan của doanh nghiệp nước ngoài.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Cục Giám sát quản lý về Hải quannhận được phản ánh của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về vướng mắc trong ủyquyền thuê kho ngoại quan của doanh nghiệp nước ngoài, về vấn đề này Cục Giámsát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố HảiPhòng căn cứ công văn số 802/TCHQ-GSQL ngày 05/02/2013 của Tổng cục Hải quantrả lời Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về vướng mắc trong ủy quyền hợp đồng thuêkho ngoại quan của doanh nghiệp nước ngoài để triển khai thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha