BỘ Y TẾ
TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/TCDS-DS
V/v xây dựng và triển khai các Mô hình, Đề án nâng cao chất lượng dân số năm 2013

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2013

Kínhgửi: Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các tỉnh, thành phố

Tiếp theo công văn số 519/BYT-TCDSngày 24/01/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêuquốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) năm 2013 và công văn số 55/TCDS-KHTCngày 24/01/2013 của Tổng cục DS-KHHGĐ về việc hướng dẫn chi tiết chỉ tiêu,nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ năm 2013, Tổng cục DS-KHHGĐ đềnghị Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau đây:

Xây dựng Mô hình, Đề án giaiđoạn 2012-2015:

1.1. Đối với các tỉnh, thành phốmới triển khai các Mô hình, Đề án năm 2013:

Xây dựng Đề án giai đoạn 2013-2015theo khung hướng dẫn đã được đăng trên trang Website của Tổng cục DS-KHHGĐ tạiđịa chỉ: http://www.gopfp.gov.vn/vbqppl/tongcuc, cụ thể:

- Trình tự xây dựng và phê duyệtMô hình, Đề án như sau:

+ Chi cục DS-KHHGĐ báo cáo Sở Ytế hoặc cơ quan có thẩm quyền của tỉnh để chủ trì, phối hợp với các đơn vị cóliên quan xây dựng đề xuất Mô hình, Đề án và gửi văn bản đề xuất về Tổng cụcDS-KHHGĐ (Vụ DS-KHHGĐ), đồng thời gửi qua email: tranbichhoan1985@gmail.com đểxem xét, có ý kiến về nội dung Đề án, Mô hình;

+ Trên cơ sở ý kiến đóng góp củaTổng cục DS-KHHGĐ, Chi cục DS-KHHGĐ chỉnh sửa, hoàn thiện và trình Sở Y tế hoặccơ quan có thẩm quyền của tỉnh phê duyệt theo quy định;

1.2. Đối với các tỉnh, thành phốđã triển khai Mô hình, Đề án đến hết năm 2012:

Các tỉnh, thành phố chưa cóQuyết định phê duyệt Mô hình, Đề án giai đoạn 2012-2015, đề nghị khẩn trương hoànthiện văn bản Mô hình, Đề án và trình Sở Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền củatỉnh phê duyệt theo hướng dẫn tại Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện cácChương trình mục tiêu quốc gia” và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế có liênquan.

2. Xây dựng và phê duyệt kếhoạch hoạt động năm 2013:

Căn cứ nguồn kinh phí phân bổ từTrung ương và Thông tư số 20/2013/TTLT-BTC-BYT của Bộ Tài chính và Bộ Y tế, Chicục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết theohướng dẫn tại các công văn 519/BYT-TCDS của Bộ Y tế và công văn số 55/TCDS-KHTCcủa Tổng cục DS-KHHGĐ nêu trên và trình Sở Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền củađịa phương phê duyệt để thực hiện.

Quá trình xây dựng kế hoạch đềnghị Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố lưu ý những nội dung sau:

- Đề án Sàng lọc trước sinh vàsơ sinh: Chi cục DS-KHHGĐ các tỉnh, thành phố phối hợp với các Trung tâm sànglọc khu vực xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2013; Trường hợp chỉ tiêu sàng lọctrước sinh và sơ sinh của tỉnh, thành phố xây dựng vượt quá chỉ tiêu Trung ươnggiao, đề nghị Chi cục DS-KHHGĐ báo cáo Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền xem xét bốtrí kinh phí hợp pháp của địa phương, đồng thời liên hệ với Trung tâm sàng lọckhu vực để có kế hoạch thực hiện phù hợp. Quá trình liên hệ có gì vướng mắc, đềnghị báo cáo Tổng cục DS-KHHGĐ để phối hợp giải quyết;

- Mô hình Tư vấn và khám sứckhỏe tiền hôn nhân: Triển khai các hoạt động theo Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày07/01/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành quy trình Tư vấn và khám sức khỏe tiềnhôn nhân. Chú trọng các hoạt động về tư vấn và khám sức khỏe cho đối tượng tiềnhôn nhân;

- Mô hình Can thiệp giảm tỷ lệtảo hôn và kết hôn cận huyết thống:

+ Chú trọng tuyên truyền, vậnđộng bằng các hình thức phù hợp với đặc thù các dân tộc trên địa bàn (biên tập,biên dịch tài liệu, phát thanh bằng tiếng dân tộc..);

+ Các địa bàn đã triển khai Môhình Nâng cao chất lượng dân số dân tộc ít người từ năm 2012 trở về trước cần chútrọng đến các hoạt động làm giảm tỷ lệ tảo hôn và kết hôn cận huyết thống.

Đề nghị Chi cục DS-KHHGĐ cáctỉnh, thành phố gửi văn bản kế hoạch năm 2013 đã được phê duyệt và Quyết địnhphê duyệt Mô hình, Đề án giai đoạn 2012-2015 (bao gồm văn bản Mô hình, Đề án)về Tổng cục DS-KHHGĐ (Vụ DS-KHHGĐ) để theo dõi, quản lý, điều hành.

Chi tiết xin liên hệ: CN. TrầnThị Bích Hoàn - Chuyên viên Vụ DS-KHHGĐ, ĐT: 093.6655.108./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT. Dương Quốc Trọng (để báo cáo);
- Vụ Kế hoạch – Tài chính;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ DÂN SỐ -
KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
Đỗ Ngọc Tấn