BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/TCHQ-TXNK
V/v hồ sơ thủ tục đăng ký Danh mục miễn thuế phục vụ hoạt động dầu khí

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Công ty dầu khí Nhật - Việt.
(Lầu 7, tòa nhà Petrol VietNam, số 8 Hoàng Diệu, Tp Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số JVPC/LOG-10-0910 ngày27/12/2011 của Công ty dầu khí Nhật Việt và công văn số 2490/HQBRVT-GSQL ngày1/12/2011 của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đề nghị xem xét giải quyếtvướng mắc việc xuất trình hồ sơ thủ tục khi đăng ký danh mục miễn thuế phục vụhoạt động dầu khí. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11 ; Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005; Nghị định 87/2010/NĐ-CPngày 13/8/2010 của Chính phủ; Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009; Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

- Về việc cung cấp bản thuyết minh và/hoặc sơ đồlắp đặt, sử dụng hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu miễn thuế phục vụ hoạt động dầukhí: Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại công văn số 14164/BTC-TCHQ ngày24/10/2011; Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 6363/TCHQ-TXNKngày 14/12/2011. Đề nghị thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn trên

- Về việc cung cấp Luận chứng kinh tế kỹ thuật,các tài liệu thiết kế kỹ thuật đối với dự án nhập khẩu hàng hóa miễn thuế; Quyđịnh tại Điều 102 Thông tư 194/2010/TT-BTC không bắt buộc doanh nghiệp phải nộpLuận chứng kinh tế kỹ thuật các tài liệu thiết kế kỹ thuật khi đăng ký danh mụcmiễn thuế. Vì vậy, trường hợp xét thấy cần thiết thì cơ quan hải quan mới yêucầu doanh nghiệp xuất trình để kiểm tra theo quy định tại điểm g khoản 4 Điều102 Thông tư 194/2010/TT-BTC .

- Về việc kê khai hàng hóa trong Danh mục hànghóa miễn thuế: Đề nghị cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép Công ty dầu khíNhật - Việt đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế theo tổ hợp, dâychuyền, nếu hồ sơ, tài liệu của Dự án (luận chứng chứng kinh tế kỹ thuật, thiếtkế kỹ thuật chi tiết...) thể hiện hàng hóa, miễn thuế nhập khẩu là tổ hợp, dây chuyềnthiết bị, máy móc để thực hiện miễn thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 102Thông tư 194/2010/TT-BTC .

Khi nhập khẩu, doanh nghiệp phải thực hiện kêkhai chi tiết hàng hóa phù hợp với tổ hợp, dây chuyền thiết bị, máy móc đã đăngký. Doanh nghiệp phải cam kết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khaihàng hóa nhập khẩu và sử dụng hàng hoá miễn thuế cho mục đích hoạt động dầu khítheo quy định.

Trường hợp có nghi ngờ, cơ quan hải quan sẽ kiểmtra sau thông quan tại dự án để xác định nếu có phát hiện sai phạm sẽ xử lýtheo quy định hiện hành của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan BàRịa - Vũng Tàu; Công ty dầu khí Nhật - Việt được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường