TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/TXNK-PL
V/v áp mã mặt hàng

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1553/HQLA-TTr ngày06/10/2011 và công văn số 138/HQLA-TTr ngày 31/1/2012 về việc xin ý kiến áp mãhàng hóa của Cục Hải quan tỉnh Long An, Cục thuế xuất nhập khẩu có ý kiến nhưsau:

1. Mặt hàng tại tờ khai số 581/NK /KDB48F ngày 28/9/2010:

Mặt hàng theo khai báo của Công ty làbơm trục vít nhưng áp vào mã số 8413.82.10.00 "Máy đẩy chất lỏng loại hoạtđộng bằng điện", thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0%. Qua kiểm tra thực tế, hànghóa được xác định là máy đẩy chất lỏng hiệu Teco loại công suất 3,7 KW, 5HP, 3pha và loại 18,5 KW, 25HP, 3 pha, thuộc mã số 8413.82.10.00 "Máy đẩy chấtlỏng loại hoạt động bằng điện", thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%. Căn cứvào bộ hồ sơ (hợp đồng, invoice, packing list) thì tên hàng là Volute Pump (Bơmxoắn). Tuy nhiên, tài liệu kỹ thuật (bằng tiếng Trung Quốc) mà Cục Hải quanLong An báo cáo thì mặt hàng là Bơm đầu liền.

Vấn đề ở đây là xác định mặt hàng thựctế là gì để phân loại, thuộc thẩm quyền của hải quan địa phương. Do hồ sơ hànghóa không thống nhất (tên hàng trên tờ khai hải quan, hợp đồng và hóa đơn vớitài liệu kỹ thuật khác nhau), Cục Thuế xuất nhập khẩu đã yêu cầu hải quan địaphương bổ sung hồ sơ nhưng hồ sơ bổ sung vẫn không làm rõ được hàng hóa thực tếnhập khẩu. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An xác định rõ hàng hóa nhậpkhẩu để có cơ sở phân loại.

2. Mặt hàng tại tờ khai số 462/NK /KD/B48F ngày 05/8/2010:

Mặt hàng theo khai báo của doanh nghiệplà van đóng mở bằng gió (Cylinder type control valve) mã số 8481.80.82.00, thuếsuất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%. Theo kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa thì mặthàng được xác định là van chữ I, điều khiển bằng khí nén, hàng thực nhập đúngkhai báo. Căn cứ Catalogue của nhà sản xuất thì mặt hàng có tên gọi là Cylinder- Type Ball valve, sử dụng cho nước, không khí, dầu và chất lỏng khác. Áp suấtkhí 3 - 5 kg/cm3, bộ truyền động xylanh hoạt động kép, loại làm bằnggang xám, hoặc bằng thép không gỉ.

Do hồ sơ của hàng hóa không có tài liệukỹ thuật, chứng thư giám định không nêu rõ cơ chế hoạt động của máy nên đề nghịCục Hải quan tỉnh Long An xác định rõ mặt hàng thực tế:

- Trường hợp xác định hàng hóa thựctế là Van điều khiển bằng khí nén thì thuộc phân nhóm 8481.80 "- - - Van điềukhiển bằng khí nén", tùy vào loại vật liệu, đường kính để áp vào mã số cụthể.

- Trường hợp xác định hàng hóa là Vandùng trong truyền động dầu thủy lực hay khí nén thì thuộc phân nhóm 8481.20,tùy vào loại van và đường kính để áp vào mã số cụ thể.

Cục thuế xuất nhập khẩu thông báo đểCục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện theo đúng thẩm quyền. Trường hợp muốnxin thêm ý kiến về phân loại thì phải báo cáo đầy đủ hồ sơ và có đề xuất theođúng quy định tại công văn số 606/TCHQ-TXNK ngày 15/2/2012 về việc chuẩn hóa hồsơ đề nghị hướng dẫn phân loại của Tổng cục Hải quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang