BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1830/BCT-XNK
V/v Xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH SAINT-GOBAIN Việt Nam
(đường số 7, KCN Đông Xuyên, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

Trảlời công văn số 0128/13 ngày 28 tháng 01 năm 2013 và số 0221/13 ngày 21 tháng02 năm 2013 của Chi nhánh Công ty TNHH SAINT-GOBAIN Việt Nam về việc xuất khẩuhàng hóa đã nhập khẩu do không tiêu thụ được tại Việt Nam;

Căncứ Giấy Chứng nhận đầu tư số 49112000296 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa VũngTàu cấp;

BộCông Thương có ý kiến như sau:

1.Xét giải trình và cam kết không hoàn thuế nhập khẩu, nộp thuế xuất khẩu (nếucó) của Chi nhánh Công ty TNHH SAINT-GOBAIN Việt Nam nêu tại công văn số0128/13 và số 0221/13 nêu trên, về nguyên tắc, Bộ Công Thương đồng ý Chi nhánhđược xuất khẩu hàng hóa mà Chi nhánh đã nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanhnhưng không tiêu thụ được tại Việt Nam.

Đềnghị Chi nhánh Công ty TNHH SAINT-GOBAIN Việt Nam xuất trình hồ sơ liên quantới hàng hóa xuất khẩu nêu trên để cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục xuấtkhẩu theo quy định hiện hành.

2.Công văn này có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục HQ BR-VT;
- Lưu: VT, XNK (khanhhg)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh