BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1830/BXD-QLN
V/v báo cáo tình hình triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên bằng nguồn TPCP.

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2012

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Bộ Quốc phòng
- Bộ Công an

Sau hơn 02 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 18/4/2009 của Chính phủ và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg ngày24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về một số cơ chế, chính sách pháttriển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệpvà dạy nghề thuê, hiện đã có nhiều dự án hoàn thành bàn giao và được đưa vào sửdụng. Để chuẩn bị báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ kế hoạch đầu tư nhàở sinh viên cho giai đoạn tiếp theo, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân(UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công ancó danh mục dự án nhà ở sinh viên được đầu tư bằng vốn trái phiếuChính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp báo cáo theo các nội dung cụthể sau:

1. Đối với các dự án đã hoàn thành bàn giao và đã đưa vào sửdụng:

- Tình hình triển khai và mô hình hoạt động của đơn vị quảnlý khai thác, vận hành quỹ nhà ở sinh viên sau đầu tư; việc ban hành Quy chếquản lý vận hành khai thác sử dụng nhà ở cho sinh viên. Đánh giá mô hình hoạtđộng của đơn vị với mô hình được quy định tại Thông tư số 13/2009/TT-BXD ngày30/6/2009 của Bộ Xây dựng. Kiến nghị về mô hình quản lý phù hợp đối với địaphương, đơn vị nhằm đảm bảo khai thác, sử dụng có hiệu quả quỹ nhà ở này.

- Hiệu suất sử dụng ký túc xá: Tỷ lệ giữa số sinh viên đã đượcbố trí vào ở với tổng diện tích sàn xây dựng (m2) đã được đầu tư và đưa vàokhai thác, sử dụng.

2. Đối với các dự án chưa hoàn thành bàn giao: Kiểm tra, đônđốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh khi triển khai các dự án pháttriển nhà ở sinh viên theo thẩm quyền; bảo đảm các dự án nhà ở sinh viêntriển khai đúng tiến độ, chất lượng, tránh lãng phí, thất thoát trong quá trìnhthi công xây dựng công trình; nghiệm thu khối lượng đã hoàn thành để thanh,quyết toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật. Dự kiến thời gian hoànthành, bàn giao đưa dự án vào hoạt động sử dụng và dự kiến mô hình quản lý sauđầu tư.

Trong thời gian sắp tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ,ngành liên quan tổ chức đoàn công tác để kiểm tra tại các dự án về tiến độ thicông, việc quản lý chất lượng công trình, mô hình quản lý sử dụng sau đầu tư ...(thờigian cụ thể sẽ được thông báo sau).

Trên đây là một số nội dung liên quan đến các dự án đầu tưxây dựng nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ. Đề nghị UBND cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 02 Bộ: Quốc phòng, Công an quantâm chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai báo cáo bằng văn bản và tổng hợpcác số liệu theo Biểu mẫu đính kèm văn bản này gửi về Bộ Xây dựng trước ngày15/11/2012./.

(Mọi chi tiết xin liên hệ: Cục Quản lý nhà và thị trường bấtđộng sản - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Hà Nội, điện thoại 04.39746477, fax04.38215208, email: [email protected])./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để B/C);
- Sở Xây dựng 28 tỉnh, TP trực thuộc TW (để biết);
- Lưu: VT, QLN (2b);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam