TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1830/CT-TTHT V/v : Chính sách thuế giá trị gia tăng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3 – Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Địa chỉ: 16 Âu Cơ, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú
MST: 0100100079-030

Trả lời văn thư số 0238/ANĐ3 ngày15/02/2012 của Ban Quản lý về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) (hiệu lựcthi hành từ ngày 01/01/2009 đến ngày 29/02/2012);

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) (hiệu lựcthi hành từ ngày 01/3/2012);

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 10 Chương IIThông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Quản lý thuế

Trường hợp người nộp thuế có dự án đầutư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phốnơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưađăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuếriêng cho dự án đầu tư và nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụsở chính. Nếu số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầutư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầutư. Trường hợp người nộp thuế có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự ánđóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơiđóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế quản lý một hoặc nhiều dự án đầutư tại nhiều địa phương, Ban Quản lý dự án có con dấu theo quy định của phápluật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tàikhoản gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế phụ thuộc thìBan quản lý dự án được lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phươngnơi đăng ký thuế.”;

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 47/2011/TT-BTC ngày 07/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung vềthuế GTGT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh điện (hiệu lực thi hành từ ngày01/6/2011) về việc hoàn thuế GTGT đối với các dự án đầu tư:

Trường hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam(EVN) có dự án đầu tư cơ sở sản xuất mới tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, trong giai đoạn đầutư chưa đi vào hoạt động chưa đăng ký kinh doanh, có quyết định thành lập cácBan quản lý dự án để thay mặt EVN quản lý dự án đầu tư, Ban quản lý dự án cócon dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng từ theo quy định củapháp luật về kế toán, có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, đã đăng ký thuế vàđược cấp mã số thuế phụ thuộc, nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ muavào sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế.

Ban quản lý dự án kê khai lập hồ sơhoàn thuế GTGT riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế (trừ các Banquản lý dự án cùng địa bàn tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính của EVN do EVNkê khai, lập hồ sơ hoàn thuế GTGT).

EVN không được kê khai đối với số thuếGTGT mà Ban quản lý dự án ở tỉnh, thành phố khác đã kê khai, lập hồ sơ hoànthuế với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế.

EVN có trách nhiệm thông báo cho cácBan quản lý dự án thực hiện và chịu trách nhiệm về việc các Ban quản lý dự ánthay mặt EVN thực hiện kê khai và hoàn thuế GTGT.”,

Trường hợp Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện 3(gọi tắt là ANĐ3) là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (gọi tắt làEVN), trụ sở tại 16 Âu Cơ, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM, mã số thuế0100100079-030 đăng ký thuế tại Cục Thuế TP.HCM, thay mặt cho EVN quản lý dự ánkhu trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – Trà Vinh ký hợp đồng với nhà thầu nướcngoài Dongfang Electric Corporation Limited để thực hiện thiết kế kỹ thuật, chếtạo, mua sắm, cung cấp, bàn giao, xây dựng, lắp đặt, vận hành, đưa vào hoạtđộng và bảo hành cho hệ thống máy móc, vật tư, gắn liền với nhà máy nhiệt điệnthan Duyên Hải 1 – Trà Vinh, ANĐ3 đã được Cục Thuế tỉnh Trà Vinh cấp mã số thuếđể khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài thì số thuế GTGT ANĐ3nộp thay nhà thầu nước ngoài tại tỉnh Trà Vinh được ANĐ3 kê khai khấu trừ (hoànthuế) tại Cục Thuế TP.HCM theo hướng dẫn trên.

Cục Thuế thông báo Ban Quản lý Dự án Nhiệtđiện 3 – Tập đoàn Điện lực Việt Nam biết để thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-Như trên
-Phòng Pháp chế
-Phòng Kiểm tra số 3
-Lưu: (TTHT,HC)
0291 – 34357 120217 LCTh.

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga