TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1830/CT-TTHT
V/v: Chi phí được trừ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại Kuraray Việt Nam
Đ/chỉ: P.1704, Tầng 17, TN Saigon Tower, Số 29 Lê Duẩn, P.Bến Nghé Quận 1
Mã số thuế: 0312417293

Trả lời văn bản số 001/2014 ngày 25/02/2014 của Côngty về chi được trừ đối với chi phí mua vé máy bay; Cục thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căncứ Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

+ Tạikhoản 1 Điều 6 quy định:

“1.Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọikhoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a)Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh củadoanh nghiệp;

b)Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theoquy định của pháp luật”.

+ Tạikhoản 2.8 Điều 6 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhậpchịu thuế:

“Trườnghợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người laođộng đi công tác để phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thìchứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lênmáy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán của doanh nghiệp có cá nhân thamgia hành trình vận chuyển.”

Trườnghợp Công ty có mua vé máy bay (trực tiếp tại các đại lý bán vé máy bay) chonhân viên đi công tác ở nước ngoài, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanhnếu có đầy đủ hóa đơn thu cước vận chuyển hàng không hợp pháp ghi tên địa chỉvà mã số thuế Công ty do các đại lý bán vé máy bay lập thì được tính vào chiphí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (không yêu cầu phải có thẻlên máy bay (boarding pass)). Trường hợp Công ty mua vé máy bay thông quawebsite thương mại điện tử, nhưng mất thẻ lên máy bay (boarding pass) thì khôngđược tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Cục Thuế Thành phố thông báo Công ty biết để thựchiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 2;
- Lưu (TTHT, HC)
514-54335/2014 dtthanh

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga