BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1830/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để thống nhất trong việc thực hiệnthủ tục nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia, tiếp theo công văn số 1483/TCHQ-GSQL ngày 17/02/2014 về thủ tục nhập khẩu gỗ từ Campuchia, Tổng cụcHải quan hướng dẫn bổ sung như sau:

1. Sửa đổi nội dung tại gạch đầudòng thứ hai điểm a.1 mục 1 công văn số 1483/TCHQ-GSQL dẫn trên như sau: “Chicục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu kiểm tra, đối chiếu, cấp Phiếu theo dõitrừ lùi trên bản chính văn bản của Chính phủ Campuchia, Bộ Thương mại hoặc cơquan có thẩm quyền thuộc Chính phủ Campuchia và thực hiện lưu giữ văn bản này”.

2. Sửa đổi nội dung tại gạch đầudòng thứ hai điểm a.2 mục 1 công văn số 1483/TCHQ-GSQL dẫn trên như sau: “Vănbản xác nhận của Tổng cục Hải quan được gửi cho doanh nghiệp để làm thủ tụcnhập khẩu và bản chính văn bản của Chính phủ Campuchia, Bộ Thương mại hoặc cơquan có thẩm quyền thuộc Chính phủ Campuchia sẽ được lưu giữ tại Tổng cục Hảiquan”.

Các nội dung khác tại công văn số1483/TCHQ-GSQL dẫn trên không thay đổi.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BTC (để báo cáo);
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các Bộ: Công an, Công Thương, NN&PTNT (để phối hợp);
- Cục ĐTCBL, Ban QLRR (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh