BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1830/TCT-CS
V/v: vướng mắc kiểm tra trước khi hoàn thuế

 Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 5546/CT-KTT ngày 31/12/2007 của Cục thuếBình Định về vướng mắc hồ sơ kiểm tra trước khi hoàn thuế, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau;

1. Về xử phạt vi phạm hành chính

Tại điểm 4.1.c, Mục I, Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTCngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuếhướng dẫn: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 550.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹthì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 100.000 đồng hoặc có tình tiết tăngnặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với trường hợp cơ sởkinh doanh có hành vi cung cấp sai lệch về thông tin, tài liệu, sổ kế toán liênquan đến việc xác định nghĩa vụ thuế sau ngày hết hạn do cơ quan thuế thôngbáo.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp đến thời hạn camkết, doanh nghiệp tư nhân Hoàng Đạt không xuất trình được bảng kê chứng từ đãthanh toán qua ngân hàng số tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thì bị coi là hànhvi cung cấp sai lệch về thông tin tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụthuế nên sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 550.000 đồng, nếu có tình tiếtgiảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 100.000 đồng hoặc có tìnhtiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng.

2. Tiền hỗ trợ gia công

Theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệpthì khoản tiền nhận được trên mỗi đơn vị sản phẩm gia công từ bên đặt hàng giacông của Công ty cổ phần may Bình Định được xác định là doanh thu của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định được biếtvà hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương