BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1830/TCT-PCCS
V/v: Thuế đối với hàng hóa bị tổn thất

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

Công ty máy và phụ tùng – XN sản xuất và dịch vụ kinh doanh số 8 Tràng Thi – Hà Nội

Trả lời công văn số 40/06 ngày 24/4/2006 của Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ kinh doanh hỏi về chính sách thuế đối với hàng hóa bị tổn thất. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hàng hóa bị tổn thất do nguyên nhân chủ quan hay khách quan đều không được tính vào chi phí hợp lý. Giá trị hàng hóa tổn thất sau khi trừ các khoản giá trị bồi thường (của các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất và của các tổ chức bảo hiểm theo hợp đồng): giá trị tổn thất còn lại được đưa vào lỗ và trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương