BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1831/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) KHÂU NHẬP KHẨU

Kính gửi:

Công ty TNHH học liệu giáo dục Vĩnh Cửu
198 Võ Thị Sáu – P.7, Q.3 – Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 68/2006/HL ngày 20/4/2006 của Công ty TNHH Học liệu Giáo dục Vĩnh Cửu về việc xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) khâu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 13, Mục II, Phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì: nhập khẩu giáo trình (giáo trình là sách dùng để giảng dạy và học tập trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề) không thuộc diện chịu thuế GTGT. Trường hợp không phải là sách mà là băng, đĩa âm thanh hoặc ghi hình ghi nội dung các giáo trình thì cũng không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Hồ sơ để làm cơ sở xác định đối tượng không chịu thuế GTGT là hồ sơ nhập khẩu theo quy định hiện hành, đồng thời xuất trình công văn xác nhận của Tổng cục dạy nghề về hàng hóa nhập khẩu là sách giáo trình.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Học liệu Giáo dục Vĩnh Cửu biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp mở tờ khai nhập khẩu để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An