BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------
Số: 1831/TCHQ-TXNK
V/v: hồ sơ thanh khoản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng
Trả lời công văn số 2011/14/CV ngày 14/4/2011 của Công ty RFTECH Việt Nam về việc hồ sơ thanh khoản. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại khoản c.5 Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính; Công văn số 1061/VPCP-QHQT ngày 13/2/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất điện thoại di động cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam; khoản 2 mục I công văn số 8031/BTC-TCHQ ngày 21/6/2010 về thủ tục hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, Bộ Tài chính đã cho phép các doanh nghiệp là nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng cho Công ty Samsung được làm thủ tục hoàn thuế ngay khi xuất bán sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cho Công ty Samsung trong vòng 5 năm kể từ ngày Công ty Samsung bắt đầu sản xuất.
Đối chiếu với quy định trên, trường hợp Công ty RFTECH Việt Nam cung cấp cục sạc điện thoại di động cho công ty Samsung để Công ty này đóng kèm với sản phẩm xuất khẩu trong vòng 5 năm kể từ ngày Công ty Samsung bắt đầu sản xuất nếu đáp ứng được các quy định nêu tại công văn số 8031/BTC-TCHQ ngày 21/6/2010 thì được thanh khoản, hoàn thuế nguyên liệu, vật tư tương ứng dùng để sản xuất hàng hóa cung cấp cho Công ty Samsung.
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty RFTECH Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK, CST (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường