BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1831 TCT/NV5
V/v đăng ký chuyển lỗ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công tyliên doanh RSC

Trả lời công văn số 59/LD /03 ngày 12/5/2003 của Công ty liêndoanh RSC về việc đăng ký chuyển lỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 3 Mục I Phần Thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính thì: Khi xác nhận thu nhập chịuthuế, doanh nghiệp được trừ số lỗ của các năm trước theo quy định tại Điều 55Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2001 của Chính phủ; trên cơ sở kế hoạchsản xuất kinh doanh của mình, trong phạm vi 15 ngày kể từ khi lập báo cáo quyếttoán thuế và xác định được số lỗ phát sinh của năm tài chính đó, doanh nghiệpchủ động đăng ký với cơ quan thuế kế hoạch chuyển lỗ của năm tài chính đó đểtrừ vào thu nhập chịu thuế của năm tiếp theo trong phạm vi 05 năm kể từ nămtiếp theo năm phát sinh lỗ và phải thực hiện đúng thời gian chuyển lỗ đã đăngký.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh RSC được biết và đăngký kế hoạch chuyển lỗ của Công ty với Cục thuế địa phương theo quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến