BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
------------------

Số: 1832/LĐTBXH-BVCSTE

V/v: Triển khai Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các ngành của địa phương triển khai thực hiện các hoạt động sau:

1. Xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Nội dung kế hoạch triển khai cần xác định rõ mục tiêu phấn đấu hàng năm và giải pháp thực hiện; trách nhiệm của các ngành trong việc bố trí kinh phí hàng năm và triển khai các hoạt động thực hiện Quyết định, trong đó cần chú trọng đến việc lồng ghép với hoạt động thường xuyên của các ngành ở địa phương.

2. Tăng cường công tác truyền thông, vận động xã hội về xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài, báo, truyền hình.

3. Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg và tập huấn, hướng dẫn về quy trình đánh giá và công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em; các vấn đề liên quan đến việc xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em, chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em cấp cơ sở và mạng lưới cộng tác viên.

4. Xây dựng Đề án triển khai và nhân rộng mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em giai đoạn 2011 – 2015:

- Nghiên cứu, xây dựng nội dung hoạt động và hướng dẫn thực hành việc xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em tại các địa phương;

- Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương triển khai thực hiện;

- Tổ chức sơ kết, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, tổng kết, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện mô hình.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thu thập thông tin về tình hình thực hiện xã, phường phù hợp với trẻ em. Cuối năm 2010, tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Quyết định theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ với Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Sở LĐTB&XH các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, BVCSTE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?