TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1832 TCHQ/KTTT
V/v thuế nhập khẩu tàu Sea Gull

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Xí nghiệp trục vớt cứu hộ Việt Nam (Visal)
( 360 Hai Bà Trưng-Q1-TP.HCM)
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 160/TV-2003 của xí nghiệp trục vớt cứu hộ Việt Nam (Visal) khiếu nại về việc tính thuế nhập khẩu 01 tàu Sea Gull tờ khai nhập khẩu ngày 29/8/2002. Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo quyết định 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 và Quyết định sửa đổi, bổ sung số 193/2000/QĐ-BTC ngày 05/12/2000 của Bộ Tài chính.

- Tham khảo chú giải Danh mục HS (nhóm 8904 và nhóm 8906).

Mặt hàng thuộc nhóm 8904 bao gồm các tàu dắt, kéo đẩy có thiết kế đặc biệt để kéo các tàu khác hoặc đẩy xà lan, xuồng dỡ hàng. Cũng thuộc nhóm này, các tàu được thiết kế để vừa là tàu đẩy, vừa là tàu kéo, chúng thường có mũi dẹt, nhưng đuôi lại sắp xếp để có thể kéo nhờ các cáp.

Đối với các tàu kéo chúng khác tàu khác do hình dáng đặc biệt, vỏ tàu cứng có hình dạng riêng, các máy động cơ mạnh và có nhiều thiết bị trên boong để thao tác và móc cáp và dây buộc,....

Trường hợp là các tàu khác chưa được chi tiết riêng biệt trong các nhóm từ 8901 đến 8905 thì thuộc nhóm 8906.

Yêu cầu Cục Hải quan Bà rịa vũng Tàu kiểm tra, trên cơ sở căn cứ hồ sơ gốc lô hàng và tài liệu có liên quan, xác định lại chính xác thực nhập để áp dụng mã và tính thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Xí nghiệp trục vớt cứu hộ Việt Nam (Visal), Cục Hải quan Bà Rịa Vũng tàu biết và thực hiện.

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn