BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1832 TCT/NV1
V/v thu thuế GTGT sản phẩm vữa bê tông năm 1999

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Sông Đà

Trả lời công văn số 716 TCT/TCKT ngày 27/3/2003 của Tổng công ty Sông Đà về việc nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm vữa bê tông của công ty Sông Đà 4 bán ra trong năm 1999, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 3h, mục II, Phần B Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế GTGT thì: sản phẩm vữa bê tông áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Trường hợp Công ty Sông Đà 4 khi bán sản phẩm vữa bê tông nếu do năm 1999 là năm đầu thực hiện Luật thuế GTGT Công ty hiểu chưa đúng nên đã lập hoá đơn GTGT tính theo mức thuế suất thuế GTGT 5% là không đúng quy định. Tuy nhiên xét tình hình thực tế thì công ty Sông Đà 4 bán sản phẩm vữa bê tông cho Công ty Sông Đà 10 thuộc Tổng công ty Sông Đà để thi công nhà máy thuỷ điện Yaly và đều đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mặt khác để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công ở miền núi trong năm đầu thực hiện luật thuế GTGT, Tổng cục thuế đồng ý để Công ty Sông Đà 4 được xuất hoá đơn GTGT bổ sung tương ứng với số thuế GTGT còn thiếu là 5% (do chênh lệch thuế suất), Công ty Sông Đà 10 phải thanh toán bổ sung số thuế GTGT tăng thêm và được khấu trừ số thuế GTGT do Công ty Sông Đà 4nộp bổ sung.

Tổng cục thuế trả lời để công ty Sông Đà biết và hướng dẫn các đơn vị liên hệ với Cục thuế tỉnh Gia lai để thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc