TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1833/CT-TTHT
V/v Thủ tục về hóa đơn khi hoàn trả tiền thanh toán mua bán nhà, căn hộ hình thành trong tương lai

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Các Chi Cục Thuế quận, Huyện

Trong thời gian qua Cục Thuế TP cónhận được văn bản của số tổ chức, cá nhân đề nghị hướng dẫn về thủ tục hóa đơnkhi các bên mua bán thỏa thuận chấm dứt hợp đồng mua bán nhà, căn hộ hình thànhtrong tương lai. Để việc thực hiện được thống nhất; Cục Thuế TP có hướng dẫnnhư sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 17, chương 3Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ:

“Trường hợp hóa đơn đã lập đượcgiao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc yêu cầu của một bên, hàng hóa,dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi cácliên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bịđòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thểhiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và cácthỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).”

Trường hợp các Công ty kinh doanhbất động sản ký hợp đồng bán căn hộ, nhà ở hình thành trong tương lai với kháchhàng, các Công ty kinh doanh bất động sản khi thu tiền theo tiến độ của hợpđồng đã lập hóa đơn GTGT, kê khai nộp thuế GTGT theo quy định, nay khách hàngmua đề nghị chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng hoàn trả lại tiền đã thanh toán theotiến độ thì việc chấm dứt hay phải tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán căn hộ,nhà ở hình thành trong tương lai là do thỏa thuận và quyết định của Công tykinh doanh bất động sản (bên bán) và khách hàng - bên mua (quy định tại hợpđồng, phụ lục hợp đồng hoặc các văn bản thỏa thuận khác được ký kết giữa 2bên). Trường hợp các Công ty kinh doanh bất động sản và khách hàng có thỏathuận chấm dứt hợp đồng, trả lại tiền đã thanh toán theo tiến độ thì thủ tục vềhóa đơn được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nêu trên.

Các văn bản hướng dẫn trước đây củaCục Thuế không phù hợp với hướng dẫn tại văn bản này đều bãi bỏ.

Cục Thuế thông báo để các Chi CụcThuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS thuế - TCT “Để báo cáo”
- Phòng PC
- Bà Trần Thị Liễu “Để thay VB trả lời văn thư ngày 12/03/2012”
- Lưu (HC, TTHT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh