BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1833/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu hành lý cá nhân.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: CụcHải quan các tỉnh, thành phố

Thờigian qua, một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có vướng mắc về thủ tục nhập khẩuhành lý của người nước ngoài sang Việt Nam làm việc; thực hiện chỉ đạo của BộTài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thốngnhất thực hiện thủ tục nhập khẩu hành lý của người nước ngoài sang Việt Nam làmviệc (trừ đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao, đối tượng làchuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam, đốitượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về nước làm việc theo lời mời củacơ quan Nhà nước Việt Nam) như sau:

-Căn cứ khoản 2, Điều 1 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốctế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nướcngoài;

-Căn cứ khoản 1, Điều 35 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chínhphủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểmtra, giám sát hải quan;

-Căn cứ Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ quy định vềđịnh mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩuđược miễn thuế;

Ngườinước ngoài sang Việt Nam làm việc có gửi hành lý cá nhân, (gồm đồ vật dụng giađình và cá nhân là các mặt hàng tiêu dùng đã qua sử dụng hoặc mới 100%) để phụcvụ mục đích làm việc và nhu cầu sinh hoạt trong thời hạn ở Việt Nam được làmthủ tục nhập khẩu hành lý theo quy định hiện hành tại Chi cục Hải quan cửa khẩu(nơi hành lý đến) với số lượng, chủng loại hợp lý và phù hợp với thời hạn làmviệc tại Việt Nam.

Trườnghợp hành lý vượt quá định mức miễn thuế thì người nước ngoài sang Việt Nam làmviệc phải nộp thuế đối với phần vượt quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Nghịđịnh số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫnliên quan.

Đềnghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung hướng dẫn trên chỉ đạocác đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, có vướng mắcphát sinh, vượt thẩm quyền giải quyết đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phốkịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan để có chỉ đạo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, GS6QL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh