BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1833/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC VỀ GIÁ TÍNH THUẾ HÀNG NHẬP KHẨU

Kính gửi:

- Cục hải quan tỉnh Bình Dương
- Công ty TNHH phân phối tiên tiến
1d Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số ADL 12042006 của Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến về giá tính thuế hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về trường hợp khiếu nại của công ty, Tổng cục Hải quan đã trả lời cụ thể tại công văn số 1029/TCHQ-KTTT ngày 15 tháng 3 năm 2006, theo đó khoản tiền 167.973,96 USD là khoản thanh toán gián tiếp của người mua cho người bán và không được trừ ra khỏi trị giá tính thuế.

Căn cứ Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ và Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính thì:

Các khoản giảm giá hợp pháp hợp lệ, liên quan trực tiếp đến hàng hóa nhập khẩu đang xác định trị giá tính thuế sẽ chỉ được trừ ra khỏi trị giá tính thuế nếu các khoản giảm giá này được lập thành văn bản, trước khi xếp hàng lên phương tiện vận chuyển ở nước xuất khẩu và nộp cùng bộ hồ sơ hải quan khi đăng ký tờ khai hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An