TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1834/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Giáo dục Thế giới
Địa chỉ: 161 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Mã số thuế: 0304927396

Trả lời văn thư số 01/CV-WE ngày29/02/2012 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 15 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng(GTGT) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2012) quy định giá tính thuế GTGT:

Đối với dịch vụ du lịch theo hình thứclữ hành, hợp đồng ký với khách hàng theo giá trọn gói (ăn, ở, đi lại) thì giátrọn gói được xác định là giá đã có thuế GTGT.

Giá tính thuế

=

Giá trọn gói

1 + thuế suất

Trường hợp giá trọn gói bao gồm cả cáckhoản chi vé máy bay vận chuyển khách du lịch từ nước ngoài vào Việt Nam, từViệt Nam đi nước ngoài, các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan và một số khoản chi ởnước ngoài khác (nếu có chứng từ hợp pháp) thì các khoản thu của khách hàng đểchi cho các khoản trên được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuếGTGT”.

- Căn cứ điểm 1 mục IV phần C Thôngtư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp (TNDN):

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mụcnày, Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Khoản chi thực tế phát sinh liên quanđến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từhợp pháp theo quy định của pháp luật”.

- Căn cứ tiết g, khoản 2, Điều 1 Thôngtư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 2.9Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Không tính vào chi phí được trừ: Chiphụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động; Phầnchi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài vượt quá 2lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viênchức Nhà nước.

Chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở chongười lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy địnhđược tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanhnghiệp có khoán tiền đi lại và tiền ở cho người lao động thì được tính vào chiphí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại và tiền ở theo quy định của Bộ Tàichính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước”.

Trường hợp Công ty hoạt động trong lĩnhvực tư vấn du học ký hợp đồng với khách hàng tổ chức tour du học hè ở nước ngoài(kết hợp vừa học vừa du lịch) theo giá trọn gói bao gồm các khoản chi phí ăn,nghỉ, đi lại, thăm quan và một số khoản chi ở nước ngoài khác có hóa đơn, chứngtừ hợp pháp của nước sở tại thì các khoản thu của khách hàng để chi cho cáckhoản chi trên được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT theo quyđịnh nêu trên và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuếTNDN.

Trường hợp Công ty cử nhân viên đi côngtác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có phát sinh các khoản chiphí đi lại, tiền thuê chỗ ở có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp được tính vàochi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khoản chi phụ cấp lưutrú cho nhân viên đi công tác được tính vào chi phí được trừ không vượt quá 2lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với cán bộ công chứcNhà nước (mức chi phụ cấp đi công tác cho người lao động trong nước và nước ngoàiđối với cán bộ công chức Nhà nước được thực hiện theo các văn bản: Trong nước:Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính; Nước ngoài: Thôngtư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính).

Cục thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTra 4;
- Lưu: VT, TTHT.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga