BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1834/TCHQ-GSQL
V/v tham gia ý kiến dự thảo Quy trình kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan: Vụ Pháp chế, KTTT, HTQT, Cục KTSTQ, ĐTCBL, Thanh tra, Viện nghiên cứu Hải quan;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Quảng Bình, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh.

Trướcđây, Tổng cục Hải quan đã đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến đối với dự thảoquy trình kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu. Nội dung Quy trình này được soạnthảo phù hợp với dự thảo Thông tư chung hướng dẫn về thủ tục kiểm tra, giám sáthải quan và quản lý thuế, Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhậpkhẩu (Quy trình 874 và dự thảo bổ sung sửa đổi Quy trình 874) và một số văn bảnpháp luật có liên quan khác. Theo dự kiến, Quy trình kiểm tra xuất xứ sẽ đượcban hành đồng thời hoặc ngay sau khi ban hành Thông tư hướng dẫn về thủ tụckiểm tra, giám sát hải quan và quản lý thuế.

Tínhđến thời điểm này, Thông tư hướng dẫn về thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan vàquản lý thuế vẫn chưa được ban hành do phải trải qua nhiều lần bổ sung sửa đổivà phải thực hiện đúng thủ tục về ban hành văn bản pháp luật trong nước. Saukhi tiếp thu, tổng hợp ý kiến tham gia và tổng hợp một số vướng mắc của các đơnvị, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh theo nội dung bổ sung sửa đổi của các vănbản pháp luật có liên quan, Tổng cục Hải quan đã chỉnh sửa dự thảo Quy trìnhkiểm tra xuất xứ theo hướng:

-Rút ngắn nội dung hướng dẫn chi tiết về xác nhận trước xuất xứ. Nội dung này đãđược quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về thủ tục kiểm tra, giám sát hảiquan và quản lý thuế.

-Bỏ phần kiểm tra xuất xứ trong quá trình kiểm tra sau thông quan, vì kiểm traxuất xứ chỉ là một phần việc trong nghiệp vụ KTSTQ; không phải trường hợp nàocũng cần kiểm tra xuất xứ; khi cần thì có thể kiểm tra hồ sơ, kiểm tra C/O vàhàng hóa (nếu còn điều kiện) như trong quá trình thông quan.

-Việc kiểm tra xuất xứ tại cơ quan Hải quan chủ yếu gồm:

+Kiểm tra xuất xứ khi kiểm tra sơ bộ hồ sơ hải quan.

+Kiểm tra xuất xứ khi kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan.

+Kiểm tra xuất xứ khi kiểm tra thực tế hàng hóa.

+Xử lý kết quả kiểm tra.

+Điều tra xác minh C/O.

+Trường hợp muốn hưởng ưu đãi đặc biệt phải kiểm tra kỹ C/O.

Đểhoàn chỉnh Quy trình kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, đề nghị các đơn vịgửi ý kiến tham gia về Tổng cục Hải quan (qua Vụ Giám sát quản lý) trước ngày15/04/2009 bằng fax và gửi bưu điện (địa chỉ liên lạc của Vụ Giám sátquản lý: fax: 04.38725909, tel: 04.38720121, e-mail: [email protected], [email protected]).

Tàiliệu gửi kèm theo gồm: bản dự thảo Quyết định ban hành và Quy trình kiểm traxuất xứ hàng hóa nhập khẩu.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh