BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1835/BNN-KHCN
V/v thẩm định Dự án Quan trắc môi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Tổng cục Thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đã nhận được công văn số 548/TCTS-NTTS ngày 11/3/2013 của Tổng cục Thủysản kèm theo hồ sơ đề nghị thẩm định dự án "Xây dựng mạng lưới quan trắcmôi trường phục vụ nuôi trồng thủy sản". Sau khi xem xét dự án, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về nội dung dự án:

a) Đề nghị rà soát bỏ cụm từ "xâydựng cơ cấu tổ chức của mạng lưới quan trắc" trong toàn bộ văn bản vìDự án không đề cập việc thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể tổ chức thực hiệnnhiệm vụ quan trắc; thay cụm từ "xây dựng cơ cấu tổ chức của mạng lướiquan trắc" tại Mục 5.1 Dự thảo Quyết định thành "Nhiệm vụ củacác cơ quan, đơn vị liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện Dự án" đểphù hợp với nội dung của mục này.

b) Hiện trạng các Sở đã có"Ban Quan trắc", vì vậy không cần thiết giao các Sở thành lập bộ phậnquan trắc tại Khoản 6 Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng. Về hướng dẫn thành lậptổ chức thuộc Sở thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ.

c) Làm rõ sự cần thiết, cơ sở thànhlập "Văn phòng Ban Quản lý Dự án Quan trắc cảnh báo môi trường dịchbệnh thủy sản" đặt tại Tổng cục Thủy sản tại Mục 5.3 Dự thảo Quyếtđịnh của Bộ trưởng. Nếu thành lập Văn phòng cần bổ sung rõ nhiệm vụ, nhân sựcủa Văn phòng Ban Quản lý Dự án.

2. Về kinh phí thực hiện:

a) Với Tổng kinh phí để thực hiệndự án là 151.210.853.200 đồng trong 7 năm (từ năm 2013 đến năm 2020) là rất khóđáp ứng trong điều kiện hiện nay. Phần lớn các nguồn kinh phí (sự nghiệp kinhtế, môi trường, khoa học ....) điều bị cắt giảm đáng kể.

b) Đầu tư mua thiết bị và đào tạonguồn nhân lực nếu đề xuất sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, đề nghị việclập, trình, thẩm định phê duyệt và thực hiện theo quy định tại Thông tư 84/2011/TT-BNN ngày 12/12/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Trong đó, thông tin về dự án đầu tư phải có trong Quyết định cho phép về chủtrương đầu tư của Bộ trước khi triển khai các bước tiếp theo. Do vậy, đề nghịTổng cục Thủy sản báo cáo Bộ trưởng cho phép chi hoạt động đào tạo bằng nguồnvốn sự nghiệp giáo dục, đào tạo; mua thiết bị chi từ nguồn chi hành chính sựnghiệp để ghi cho các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ nêu trên trong dự án theokế hoạch hàng năm.

3. Về tổ chức thực hiện:

a) Cần xác định rõ công việc doTổng cục Thủy sản thực hiện trực tiếp; kinh phí, phân kỳ kế hoạch, phân bổnguồn ngân sách …, cơ chế thực hiện nhiệm vụ quan trắc và cảnh báo môi trường.Tương tự đối với các Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I, II, III cần làm rõcơ sở để giao nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện cho các Viện. Do theo quyđịnh hiện hành, nếu Bộ giao nhiệm vụ, Bộ sẽ giao kinh phí cho đơn vị thực hiện.

b) Bổ sung làm rõ nhiệm vụ, quyềnhạn của các Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, II, III trong quản lý, tổchức thực hiện Dự án; rà soát tên gọi của các Trung tâm Quan trắc cảnh báo môitrường và phòng ngừa dịch bệnh trong Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng và Dự ántheo đúng quy định tại các Quyết định của Bộ trưởng Quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn của Viện I, II, III.

c) Đề nghị sửa lại cụm từ tại Khoản1, Điều 2 của Dự thảo Quyết định bằng "Vụ Khoa học Công nghệ và Môitrường: chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính, Kế hoạch tổ chức thẩm định và trìnhBộ trưởng phê duyệt nội dung và kinh phí, đồng thời thực hiện kiểm tra, giámsát các nhiệm vụ/dự án và hoạt động quan trắc môi trường; Kết nối cơ sở dữ liệuquan trắc nuôi trồng thủy sản với các hoạt động quan trắc môi trường nôngnghiệp".

d) Rà soát toàn bộ văn bản để thaythế cụm từ "Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh tham gia dựán phối hợp với Trạm quan trắc, …" bằng "Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn các tỉnh tham gia dự án phối hợp với Tổng cục Thủy sản,các Viện I, II, III, …" để đảm bảo thứ bậc trong quan hệ phối hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn để Tổng cục Thủy sản tiếp tục xem xét chỉnh sửa,bổ sung trước khi trình Bộ trưởng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Vụ KH, TCCB, TC;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu