BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1835/BXD-KTXD
V/v: về xác định cước phí vận chuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1412/SXD-KTXD ngày06/8/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc xác định cước phí vậnchuyển, bốc xếp vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chi phí vận chuyển được xác định trên cơ sở chủng loạivật liệu, phương án vận chuyển (địa điểm cung cấp, khối lượng vật liệu cần vậnchuyển, loại phương tiện, cự ly...). Chủ đầu xác định hoặc thuê tư vấn có đủđiều kiện năng lực giúp chủ đầu tư xác định chi phí vận chuyển để áp dụng.

2. Quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nướctại địa phương:

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫnchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộcUỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dâncấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Về nguyên tắc, chi phí vận chuyển vật liệu đến hiện trườngxây dựng công trình là khoản mục chi phí cấu thành của giá vật liệu xây dựng;vì vậy, trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực này là Sở Xây dựng thànhphố Hải Phòng. Trường hợp cần có quy định cụ thể, chi tiết thì Sở Xây dựngthành phố Hải Phòng báo cáo UBND thành phố Hải Phòng xem xét quyết định để thựchiện.

Với nội dung trên, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng tổ chứcthực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hải Phòng;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn