BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1835/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế GTGT đối với thuốc lá, bia, rượu đưa vào KKT-TM Lao Bảo

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế

Tham gia dự thảo công văn trảlời UBND tỉnh Quảng Trị về việc tạm ngừng hoàn thuế GTGT đối với mặt hàng thuốclá, bia, rượu đưa vào tiêu thụ tại khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo theođề nghị của Vụ Chính sách thuế ngày 6/4/2010, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1- Ngày 12/3/2010, Bộ Tài chínhcó công văn số 3000/BTC-CST nhất trí với UBND tỉnh Quảng Trị không mở tờ khainhập khẩu đối với mặt hàng điện thoại di động đưa vào tiêu thụ tại Khu KTTM đặcbiệt Lao Bảo. Để triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan (ra có công văn số 1633/TCHQ-KTTT hướng dẫn Cục Hải quan Quảng Trị không cho phép đăng ký tờ khaixuất khẩu mặt hàng điện thoại di động từ nội địa vào Khu KTTM đặc biệt Lao Bảovà hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không xử lý hoàn thuế nhập khẩuđối với số điện thoại di động có nguồn gốc nhập khẩu sau đó xuất vào khu KTTMđặc biệt Lao Bảo; đồng thời kiểm tra, rà soát các mặt hàng đang bị các doanhnghiệp lợi dụng chính sách ưu đãi hiện hành để xuất hàng từ nội địa vào khuKTTM.

2- Do hàng hoá xuất từ thịtrường nội địa vào Khu KTTM đặc biệt Lao Bảo có thể được hoàn hai loại thuế làthuế GTGT và thuế nhập khẩu (nếu hàng hoá có nguồn gốc nhập khẩu) vì vậy đềnghị Vụ Chính sách Thuế hướng dẫn rõ nội dung này tại các công văn hướng dẫn.Mặt khác không riêng khu KTTM đặc biệt Lao Bảo mà tại các Khu KTTM khác cũng cóthể không kiểm tra, kiểm soát được hiện tượng gian lận các mặt hàng như điệnthoại di động, rượu, bia, thuốc lá... để được hoàn thuế như UBND tỉnh Quảng Trịnêu. Để xử lý thống nhất đề nghị Vụ Chính sách thuế hướng dẫn rõ việc không chophép mở tờ khai xuất khẩu vào Khu kinh tế thương mại đối với mặt hàng điệnthoại di động, rượu, bia, thuốc lá... có áp dụng cho các Khu kinh tế thương mạikhác không? (Cục Hải quan Tây Ninh đã có công văn số 314/HQTN-NV ngày 31/3/2010phản ánh vướng mắc áp dụng công văn 3000/BTC-CST ).

3- Do đó trước mắt, để hạn chếgian lận, lợi dụng chính sách ưu đãi hoàn thuế GTGT, thuế nhập khẩu, Tổng cụcHải quan nhất trí trình Bộ đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Quảng Trị về việctạm thời không cho phép đăng ký tờ khai xuất khẩu đối với các mặt hàng thuốclá, bia, rượu, đồng thời đề nghị Vụ Chính sách Thuế bổ sung một số nội dungTổng cục Hải quan nêu tại điểm 2 trên để nội dung văn bản được rõ ràng, thốngnhất.

Về lâu dài, đề nghị Vụ Chínhsách thuế trình Bộ tiếp tục thực hiện kế hoạch khảo sát, đánh giá tình hìnhthực hiện chính sách thuế tại các khu KTTM để sớm có chính sách thuế chungthống nhất áp dụng đối với các khu KTTM, khắc phục tình trạng gian lận để đượchoàn thuế, giải quyết vấn đề Cục Hải quan Tây Ninh nêu.

Trên đây là một số ý kiến thamgia của Tổng cục Hải quan, kính chuyển Vụ Chính sách thuế tham khảo./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn